渚宫莫问诗一十五首原文翻译赏析_出自齐己的作品 - 呱呱在线教育网

渚宫莫问诗一十五首

作者:齐己 朝代:唐代
渚宫莫问诗一十五首原文
莫问疏人事,王侯已任伊。不妨随野性,还似在山时。
静入无声乐,狂抛正律诗。自为仍自爱,清净里寻思。
莫问伊嵇懒,流年已付他。话通时事少,诗着野题多。
梦外春桃李,心中旧薜萝。浮生此不悟,剃发竟如何。
莫问休行脚,南方已遍寻。了应须自了,心不是他心。
赤水珠何觅,寒山偈莫吟。谁同论此理,杜口少知音。
莫问孱愚格,天应只与闲。合居长树下,那称众人间。
迹绝为真隐,机忘是大还。终当学支遁,买取个青山。
莫问无求意,浮云喻可知。满盈如不戒,倚伏更何疑。
乐矣贤颜子,穷乎圣仲尼。已过知命岁,休把运行推。
莫问闲行趣,春风野水涯。千门无谢女,两岸有杨花。
好鹤曾为客,真龙或作蛇。踌蹰自回首,日脚背楼斜。
莫问真消息,中心只自知。清风含笑咏,明月混希夷。
坏衲凉天拥,玄文静夜披。善哉温伯子,言望至公知。
莫问休持钵,从贫乞已疏。侯门叨月俸,斋食剩年储。
簪履三千外,形骸六十馀。旧峰呵练若,松径接匡庐。
莫问依刘迹,金台又度秋。威仪非上客,谭笑愧诸侯。
礼许无拘检,诗推异辈流。东林未归得,摇落楚江头。
莫问无机性,甘名百钝人。一床铺冷落,长日卧精神。
分已疏知旧,诗还得意新。多才碧云客,时或此相亲。
莫问关门意,从来寡往还。道应归淡泊,身合在空闲。
四面苔围绿,孤窗雨洒斑。梦寻何处去,秋色水边山。
莫问□□□,□□逐性情。人间高此道,禅外剩他名。
夏□松边坐,秋光水畔行。更无时忌讳,容易得题成。
莫问多山兴,晴楼独凭时。六年沧海寺,一别白莲池。
句早逢名匠,禅曾见祖师。冥搜与真性,清外认扬眉。
莫问衰残质,流光速可悲。寸心修未了,长命欲何为。
坐卧身多倦,经行骨渐疲。分明说此苦,珍重竺乾师。
莫问野腾腾,劳形已不能。殷勤无上士,珍重有名僧。
坐觉心心默,行思步步冰。终归石房里,一点夜深灯。
渚宫莫问诗一十五首拼音解读
mò wèn shū rén shì ,wáng hóu yǐ rèn yī 。bú fáng suí yě xìng ,hái sì zài shān shí 。
jìng rù wú shēng lè ,kuáng pāo zhèng lǜ shī 。zì wéi réng zì ài ,qīng jìng lǐ xún sī 。
mò wèn yī jī lǎn ,liú nián yǐ fù tā 。huà tōng shí shì shǎo ,shī zhe yě tí duō 。
mèng wài chūn táo lǐ ,xīn zhōng jiù bì luó 。fú shēng cǐ bú wù ,tì fā jìng rú hé 。
mò wèn xiū háng jiǎo ,nán fāng yǐ biàn xún 。le yīng xū zì le ,xīn bú shì tā xīn 。
chì shuǐ zhū hé mì ,hán shān jì mò yín 。shuí tóng lùn cǐ lǐ ,dù kǒu shǎo zhī yīn 。
mò wèn chán yú gé ,tiān yīng zhī yǔ xián 。hé jū zhǎng shù xià ,nà chēng zhòng rén jiān 。
jì jué wéi zhēn yǐn ,jī wàng shì dà hái 。zhōng dāng xué zhī dùn ,mǎi qǔ gè qīng shān 。
mò wèn wú qiú yì ,fú yún yù kě zhī 。mǎn yíng rú bú jiè ,yǐ fú gèng hé yí 。
lè yǐ xián yán zǐ ,qióng hū shèng zhòng ní 。yǐ guò zhī mìng suì ,xiū bǎ yùn háng tuī 。
mò wèn xián háng qù ,chūn fēng yě shuǐ yá 。qiān mén wú xiè nǚ ,liǎng àn yǒu yáng huā 。
hǎo hè céng wéi kè ,zhēn lóng huò zuò shé 。chóu chú zì huí shǒu ,rì jiǎo bèi lóu xié 。
mò wèn zhēn xiāo xī ,zhōng xīn zhī zì zhī 。qīng fēng hán xiào yǒng ,míng yuè hún xī yí 。
huài nà liáng tiān yōng ,xuán wén jìng yè pī 。shàn zāi wēn bó zǐ ,yán wàng zhì gōng zhī 。
mò wèn xiū chí bō ,cóng pín qǐ yǐ shū 。hóu mén dāo yuè fèng ,zhāi shí shèng nián chǔ 。
zān lǚ sān qiān wài ,xíng hái liù shí yú 。jiù fēng hē liàn ruò ,sōng jìng jiē kuāng lú 。
mò wèn yī liú jì ,jīn tái yòu dù qiū 。wēi yí fēi shàng kè ,tán xiào kuì zhū hóu 。
lǐ xǔ wú jū jiǎn ,shī tuī yì bèi liú 。dōng lín wèi guī dé ,yáo luò chǔ jiāng tóu 。
mò wèn wú jī xìng ,gān míng bǎi dùn rén 。yī chuáng pù lěng luò ,zhǎng rì wò jīng shén 。
fèn yǐ shū zhī jiù ,shī hái dé yì xīn 。duō cái bì yún kè ,shí huò cǐ xiàng qīn 。
mò wèn guān mén yì ,cóng lái guǎ wǎng hái 。dào yīng guī dàn bó ,shēn hé zài kōng xián 。
sì miàn tái wéi lǜ ,gū chuāng yǔ sǎ bān 。mèng xún hé chù qù ,qiū sè shuǐ biān shān 。
mò wèn □□□,□□zhú xìng qíng 。rén jiān gāo cǐ dào ,chán wài shèng tā míng 。
xià □sōng biān zuò ,qiū guāng shuǐ pàn háng 。gèng wú shí jì huì ,róng yì dé tí chéng 。
mò wèn duō shān xìng ,qíng lóu dú píng shí 。liù nián cāng hǎi sì ,yī bié bái lián chí 。
jù zǎo féng míng jiàng ,chán céng jiàn zǔ shī 。míng sōu yǔ zhēn xìng ,qīng wài rèn yáng méi 。
mò wèn shuāi cán zhì ,liú guāng sù kě bēi 。cùn xīn xiū wèi le ,zhǎng mìng yù hé wéi 。
zuò wò shēn duō juàn ,jīng háng gǔ jiàn pí 。fèn míng shuō cǐ kǔ ,zhēn zhòng zhú qián shī 。
mò wèn yě téng téng ,láo xíng yǐ bú néng 。yīn qín wú shàng shì ,zhēn zhòng yǒu míng sēng 。
zuò jiào xīn xīn mò ,háng sī bù bù bīng 。zhōng guī shí fáng lǐ ,yī diǎn yè shēn dēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

齐己 齐己 齐己,僧人,益阳人。晚唐著名诗人。存诗十卷。…详情

渚宫莫问诗一十五首原文,渚宫莫问诗一十五首翻译,渚宫莫问诗一十五首赏析,渚宫莫问诗一十五首阅读答案,出自齐己的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.gggkx.com/shi/44490.html

诗词类别

齐己的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语